Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů (dále jen „VOP“) upravují zpracování osobních údajů Kupujícího a smluvní vztahy vznikající na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, který Prodávající provozuje na internetové stránce www.zemepernicku.cz (dále též „smlouva“).
 2. Pojmem „Prodávající“ se pro účely těchto VOP označuje společnost Brejli s.r.o., IČ: 040 57 996, sídlem Randova 3205/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241795.
 3. Pojmem „Kupující“ se pro účely těchto VOP označuje osoba, která vstupuje na základě uzavřené smlouvy do právního vztahu s Prodávajícím.
 4.  Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

II. Uzavření smlouvy

 1.  K uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází okamžikem, kdy Prodávající přijme objednávku Kupujícího. Prodávající není povinen objednávku přijmout. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2.  Objednávka Kupujícího musí být písemná. Za písemnou se považuje i objednávka zaslaná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové stránce www.zemepernicku.cz, případně způsobem dle individuální dohody s Prodávajícím. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a vyjadřuje s nimi souhlas.
 3.  Prodávající se na základě uzavřené smlouvy zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnického právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 4.  Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy skrze prostředky komunikace na dálku (např. skrze internet anebo telefonicky) a s tím, aby náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku hradil sám Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5.  Smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

III. Cena a platební podmínky

 1.  Kupující je povinen uhradit kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši a způsobem, který zvolil v rámci objednávkového formuláře na internetového stránce www.zemepernicku.cz, případně způsobem dle individuální dohody s Prodávajícím.
 2.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, a to za podmínky, že došlo k úplnému zaplacení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží.
 3.  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží uhradit nejpozději do tří (3) dnů od uzavření smlouvy, jinak se smlouva od počátku ruší. Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží je splněna okamžikem připsání příslušných částek na příslušný bankovní účet Prodávajícího. Prodávající není povinen odevzdat ani odeslat zboží před připsáním příslušných částek na příslušný bankovní účet Prodávajícího.

 

IV. Dodací podmínky a přechod nebezpečí škody na věci

 1.  Prodávající se zavazuje zajistit dodání zboží na místo, které určil Kupující v objednávkovém formuláři na internetové stránce www.zemepernicku.cz. Prodávající není povinen zajistit dodání zboží na určené místo, pokud se takové místo nachází mimo území České republiky.
 2.  Prodávající se zavazuje zboží zabalit způsobem vhodným pro uchování zboží a jeho ochranu.
 3. Kupující se zavazuje převzít zboží při dodání.
 4.  V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5.  Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží anebo okamžikem, kdy zboží poprvé nepřevzal, ač mu to bylo umožněno.
 6. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu.

 

V. Reklamační řád

 1.  Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady.
 2.  Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
 3.  Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. 

 

VI. Odstoupení

 1.  Prodávající i Kupující jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. V případě nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou jsou Kupující i Prodávající oprávněni od smlouvy odstoupit poté, co druhá smluvní strana nesplní svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
 2.  Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
 3.  Kupující, který je spotřebitelem, je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, případně ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 4.  Právo odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce Kupujícímu nenáleží v případech stanovených v obecně závazných právních předpisech, zejména v ust. § 1837 občanského zákoníku (např. v případě zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele anebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, anebo zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit). Kupující je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu Prodávající poskytne.
 5.  V případě odstoupení od smlouvy předá Kupující Prodávajícímu zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení a na své náklady. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží.
 6. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

 

VII. Zpracování osobních údajů

 1.  Kupující uzavřením smlouvy vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, za podmínek a k účelům stanoveným níže. Poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy.
 2.  Prodávající provádí zpracování osobních údajů, které mu poskytne Kupující (zejména jména, příjmení, adresy, emailové adresy a telefonního čísla). Správcem těchto osobních údajů je Prodávají, kterého lze kontaktovat na adrese jeho sídla dle čl. I odst. 2. těchto VOP. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem splnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, za účelem přijetí opatření před uzavřením této smlouvy, za účelem splnění právních povinností Prodávajícího a dále pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího včetně přímého marketingu.
 4.  Dalšími příjemci osobních údajů Kupujícího jsou osoby, které pro Prodávajícího zajišťují technické či organizační činnosti anebo účetní a daňové služby, dále osoby, které zajišťují dopravu zboží ke Kupujícímu a realizaci plateb, a dále orgány veřejné moci za účelem splnění právních povinností Prodávajícího.
 5.  Kupující má právo na odvolání souhlasu dle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále též „nařízení“), právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení, právo na opravu dle čl. 16 nařízení, právo na výmaz dle čl. 17 nařízení, právo na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení, právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení a právo podat stížnost u dozorového orgánu dle čl. 77 nařízení.
 6. Uzavřenou smlouvu Prodávající archivuje po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření a nejdéle po dobu nezbytnou dle příslušných právních předpisů.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1.  Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, přičemž k řešení sporů jsou příslušné výlučně soudy České republiky.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs). Spory lze řešit též prostřednictvím internetové adresy https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: Evropské spotřebitelské centrum – COI
 3. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 1. června 2020